Gullkrona

Terve­tuloa Gullk­ronaan, täällä huoleh­dimme luon­nosta! Sata­ma­kap­teenin ohjeita on nouda­tettava. Vierass­ve­ne­satama koostuu kolmesta eri laitu­rista, sata­ma­konttori on vene­vajan luona. Sähköä on saata­villa pont­too­ni­lai­tu­rilla. Sata­ma­maksu maksetaan sata­ma­kont­toriin ja sata­ma­mak­su­lipuke kiin­ni­tetään veneeseen näky­välle paikalle lähelle laituria. Yöpy­mis­vuo­ro­kausi loppuu klo 14.00. Ainoastaan poiju­kiin­nitys on sallittua, kylki­kiin­nitys on kiel­letty. Satamaan kiin­nit­täy­ty­minen tapahtuu omalla vastuulla ja omalla riskillä. Kiin­ni­tet­täessä laituriin ja siitä irro­tet­taessa sekä laitu­rissa ollessa on nouda­tettava tarpeel­lista varo­vai­suutta. Emme vastaa sääolo­suh­teista johtu­vista vaurioista. Yhtei­sistä tiloista, kuten saunoista ja käymä­löistä on pidettävä huolta ja yllä­pitää siis­teyyttä. Lemmikit on pidettävä kytket­tyinä maissa ja laitu­reilla. Avotulen teko on kiel­letty, gril­laa­minen sallittu ainoastaan gril­li­pai­kalla. Sata­ma­kap­teeni voi kieltää gril­lauksen tarvit­taessa. Tupa­kan­poltto on sallittua sata­ma­kont­torin lähis­töllä, ole hyvä ja käytä tuhka­kuppia. Tupa­kan­tumppeja ei saa heittää maastoon tai roskiksiin. Vie jätteet niille tarkoi­tet­tuihin keräy­sas­tioihin. Ne sijait­sevat yhtey­sa­lus­lai­turin vieressä, Roska-Roope lipun alla. Lasi-, metalli-, pahvi- ja kompos­tiastiat löytyvät, sekä astiat polt­to­kel­poi­selle jätteelle. Septi­tyh­jennys ainoastaan septi­tankkiin. Telt­tailua ainoastaan henki­lö­kunnan erikois­lu­valla ja osoi­te­tulla paikalla. Satama-alueella on hiljaisuus klo 23-07. Myös päivä­saikaan on muis­tettava hyvät käytös­tavat ja kans­sa­ve­nei­li­jöiden viih­tyvyys. Kaikki vierai­lijat, aikuiset ja lapset liik­kuvat alueella omalla vastuulla.

Intressialueet

, ,

SoMe-linkit
Suunnittelu ja toteutus: UUUDLY logo animated